اینسرت تراشکاری - www - جدول مقایسه گرید اینسرت ها

مقایسه گرید اینسرت ها

جدول های زیر به صورت مجزا برای رده بندی های ایزو به مقایسه گرید های شرکت های مطرح  از جمله

sandvik coromant،seco،walter و…  در زمینه اینسرت می پردازد

  • P گروه فولادی (Steel)
  • M گروه فولاد ضد زنگ (Stainless steel)
  • K گروه چدن (Cast iron)
  • N گروه آلومینیوم (Aluminum alloys)
  • S گروه فولاد آلیاژی (Super alloys)
  • H گروه فولاد های آبکاری شده و سخت شده (Hardened materials)

جدول شامل گرید الماس شرکت هایی مثل سندویک (SANDVIK COROMANT )،سکو Seco Tools،والتر Walter Tools،سومیتومو Sumitomo،میتسوبیشی Mitsubishi،تونگالوی Tungaloy،کنامتال Kennametal و

در جدول گرید اینسرت ها هر چقدر عدد گرید پایین باشد الماس ترد و شکننده می شود در عوض مقاومت سایشی اینسرت بالا می باشد و نیز هر چقدر این عدد بالا باشد اینسرت نسبت به ضربه مقاوم می شود.

به عنوان مثال گرید P05 ترد و شکننده بوده و نسبت به سایش مقاوم می باشد
ولی گرید P40 در مقابل ضربه مقاوم می باشد.
GRADES CHART FOR TURNING
VALENITE
والنایت
DIJET
دایجت
KENNAMETAL
کنامتال
HITACHI
هیتاچی
KYOCERA
کیوسرا
TUNGALOY
تونگالوی
MITSUBISHI
میتسوبیشی
SUMITOMO
سومیتومو
ISCAR
ایسکار
WALTER
والتر
SECO
سکو
SANDVIK COROMANT
سندویک
GRADE
گرید
VP5515
VP1510
JC110VKCP05
KC9105
HG8010CA510
CA5505
T9105UE6105AC810PIC8005
IC428
WPP 01
WPP 05
TP0500
TP0501
GC 4205
GC 4305
P05
SV310
SV315
SV515
JC110V
JC215V
KCP10
KC9110
HG8010CA515
CA5515
T9115UE6110AC810PIC8150
IC9015
WPP 10TP1500
TP1501
GC 4215
GC 4315
P10
SV315
SV325
VP5525
JC215KCP25
KC9125
IP2000
HG8025
GM25
CA525
CA5525
T9125UE6020
MC6025
AC820P
IC8250
IC9015
WPP 20
TP2500
TP2501
GC 4225
GC 4325
GC15
P20
VP5535
SV325
SV230
JC215V
JC325V
KCP30
KC9140
IP3000
GM8035
CA530
CA5535
T9135UE6035
VP15TF
AC830P
AC630M
IC8350
IC8025
WPP 30TP3500
TP200
GC 4235
GC 4335
P30
SV235
VIN
VP5535
JC325V
JC450V
KC9140IP3000
GM8035
PR660T9135UE6035
UH6400
AC830P
AC630M
IC8350
IC8025
WPP30TP40GC30
GC 4235
P40
GRADES CHART FOR TURNING
VALENITE
واتایت
DIJET
دایجت
KENNAMETAL
کنامتال
HITACHI
هیتاچی
KYOCERA
کیوسرا
TUNGALOY
تونگالوی
MITSUBISHI
میتسوبیشی
SUMITOMO
سومیتومو
ISCAR
ایسکار
WALTER
والتر
SECO
سکو
SANDVIK
سندویک
GRADE
گرید الماس
SV310
SV315
VC929
JC605X
JC5003
JC110V
KCM15
KC5510
KCU10
IP050S
IP100S
CA6515
PR915
PR1025
PR1215
PR1225
T9115
AH110
AH905
MC7015
US7020
MP9005
AC610M
AC510U
IC807
IC8025
IC907
WSM 10CP200
TS2000
GC 2015
M10
VPS525
VC901
SV230
JC110V
JC5015
JC8015
JC525X
KCM25
KC5525
KC5020
IP100S
HG8025
CA6525
PR915
PR930
PR1025
PR1125
PR1215
PR1225
T6120
T9125
AH630
AH120
AH725
MC7025
US7020
MP9015
AC610MIC808
IC8080
IC908
WSM 20TM2000GC 2025M20
VC901
V1N
JC5015
JC8015
JC525X
KCM35
KC9240
GM8035
GX30
CA6525
PR1125
AH725
T6130
T6030
AH630
AH645
MC7025
MP7035
US735
AC6030MIC8080
IC830
WSM 30CP500GC 2035
M30
V1NGX30
PR1125
AH645
MC7035
US735
AC6040MIC830
IC928
TM4000
TP40
GC 2035
GC 235
M40
GRADES CHART FOR TURNING
VALENITE
والتایت
DIJET
دایجت
KENNAMETAL
کنامتال
HITACHI
هیتاچی
KYOCERA
کیوسرا
TUNGALOY
تونگالوی
MITSUBISHI
میتسوبیشی
SUMITOMO
سومیتومو
ISCAR
ایسکار
WALTER
والتر
SECO
سکو
SANDVIK
سندویک
GRADE
گرید اینسرت
SV405
SV510
JC105V
JC050W
KCK05
HG3305
HX3305
CA4505
CA4010
T5105
T5115
MC5105
UC5105
UC5115
AC405KIC5005GC 3205K05
SV410
SV515
JC105V
KCK15
HX3305
HG3305
HG3315
HX3315
CA4505
CA4515
CA4115
T5115
T5125
MC5015
UC5105
UC5115
AC415KIC5010
IC5100
WAK10
WAK20
TK1001
TK1000
GC 3210K10
SV415
SV515
JC215VKCK20
HX3315
HG3315
HG8010
CA4515
CA4120
CA4115
T5125
T9125
UC5015
UC5115
VP15TF
UE6110
AC520KIC8150WAK20
WAK30
TK2001
TK2000
GC 3215
GC30
K20
GRADES CHART FOR TURNING
VALENITE
والنایت
DIJET
دایجت
KENNAMETAL
کنامتال
HITACHI
هیتاچی
KYOCERA
کیوسرا
TUNGALOY
تونگالوی
MITSUBISHI
میتسوبیشی
SUMITOMO
سومیتومو
ISCAR
ایسکار
WALTER
والتر
SECO
سکو
SANDVIK
سندویک
GRADE
گرید الماس
PR1310AH120
AH725
VP05RT
VP10RT
AC510UIC907WAK 30TS2000
۸۹۰
S05F
GC 1105
GC 1115
S10
PR1310
PR1125
AH630
AH645
VP15TFAC520U
AC530U
IC806
IC928
CP200
TS2500
۸۸۳
GC 1115
GC 30
S20
GRADES CHART FOR TURNING
VALENITE
والنایت
DIJET
دایجت
KENNAMETAL
کنامتال
HITACHI
هیتاچی
KYOCERA
کیوسرا
TUNGALOY
تونگالوی
MITSUBISHI
میتسوبیشی
SUMITOMO
سومیتومو
ISCAR
ایسکار
WALTER
والتر
SECO
سکو
SANDVIK
سندویک
GRADE
گرید اینسرت
N01
WK1
WXN10
H10N10
KXH10
H13A
N20
GRADES CHART FOR TURNING
VALENITE
والنایت
DIJET
دایجت
KENNAMETAL
کنامتال
HITACHI
هیتاچی
KYOCERA
کیوسرا
TUNGALOY
تونگالوی
MITSUBISHI
میتسوبیش
SUMITOMO
سومیتومو
ISCAR
ایسکار
WALTER
والتر
SECO
سکو
SANDVIK
COROMANT
سندویک
GRADE
گرید الماس
H01
TH1000H10
TH1500H20

فرز کاری – Milling

VALENITE
والنایت
DIJET
دایجت
KENNAMETAL
کنامتال
HITACHI
هیتاچی
KYOCERA
کیوسرا
TUNGALOY
تونگالوی
MITSUBISHI
میتسوبیشی
SUMITOMO
سومیتومو
ISCAR
ایسکار
WALTER
والتر
SECO
سکو
SAND
VIK COROMANT
سندویک
GRADE گرید
P05
P10
P20
P30
P40
M10
M20
M30
M40
K05
K10
K20
S10
S20
N01
N10
N20
N30
H01
H10
H20
H30