راهنمای انتخاب اینسرت

تعریف کلی اینسرت تراشکاری یا اینسرت فرزکاری برای تمامی شرکت ها یکسان بوده ،فقط تعریف شکل و گرید خاص هر شرکت می باشد

که ما برای نمونه تعریف الماس شرکت سندویک را در جدول پایین معرفی کردیم :

تعریف اینسرت
131287654321
1125MF080615GMND

شکل الماس / ۱

شکل الماس با توجه به زاویه الماس مورد نیاز ابزار انتخاب می شود.

شکل اینسرت تراشکاری اینسرت تراشکاری -          - راهنمای انتخاب اینسرت
اینسرت تراشکاری -                 - راهنمای انتخاب اینسرت

تلرانس / ۳

اینسرت تراشکاری -       - راهنمای انتخاب اینسرت

نوع الماس / ۴

اینسرت تراشکاری -          - راهنمای انتخاب اینسرت

اندازه الماس / ۵

سایز اینسرت اینسرت تراشکاری -             - راهنمای انتخاب اینسرت

ضخامت الماس / ۶

اینسرت تراشکاری -            - راهنمای انتخاب اینسرت

شعاع نوک الماس / ۷

R یا همان شعاع نوک الماس با عملیات خشن کاری و میزان براده برداری رابطه مستقیم دارد

اینسرت تراشکاری -              - راهنمای انتخاب اینسرت

Geometry یا cheep breaker یا گل الماس / ۱۲

ردیف ۱۲ نوع براده شکن الماس را نشان میدهد.هرشرکتی براده شکن یا همان Geometry مخصوص به خود را معرفی میکند که Geomtry شرکت سندویک به صورت نمونه زیر می باشد :

PF   که نشاندهنده گروه فولادی برای Finishing

WM  که cheep breaker معروف Wiper برای عملیات Medium

MR    گروه استنلس استیل برای عملیات Roughing

..

.

گرید الماس / ۱۳

راهنمای انتخاب اینسرت

گرید هم همانند cheep breaker خاص خود شرکت تولید کننده الماس تراشکاری می باشد و نشاندهنده این است که گرید الماس برای چه متریالی مناسب میباشد.

برای مثال :

شرکت سندویک الماس تراشکاری با گرید های ۴۲۲۵ ، ۴۲۱۵ ،۴۲۳۵ و نیز گرید های جدید ۴۳۲۵ ، ۴۳۱۵ را برای متریال فولاد معرفی کرده است.

شرکت سکو برای اینسرت تراشکاری معادل این گرید ها را TP1500 ، TP2500 ، TP3500 و نیز گرید های جدید TP1501 ، TP2501 ، TP3501  برای فولاد ها معرفی می کند.

شرکت والتر هم اینسرت تراشکاری با گرید WPP10 ، WPP20 ، WPP30  و نیز گرید های جدید WPP10S ، WPP20S ، WPP30S  را برای فولاد ها معرفی می کند.

شرکت های معروف در زمینه تولید اینسرت

شرکت سندویک SANDVIK COROMANT ، شرکت سکو SECO ، شرکت والتر WALTER ، شرکت کنامتال KENNAMETAL ، شرکت هورن HORN ، شرکت WNT ، شرکت کیوسرا KYOCERA ، شرکت میتسوبیشی MITSUBISHI ، شرکت سومیتومو SUMITOMO ، شرکت تونگولوی TUNGALOY ، شرکت ویدیا WIDIA ، شرکت پرامت PRAMET ، شرکت کورلوی KORLOY ، شرکت بهلر BOHLER

لیست زیرین نمونه ای از اینسرت های شرکت های نامبرده موجود در فروشگاه می باشد که شامل اینسرت تراشکاری،اینسرت فرزکاری،اینسرت برش،اینسرت پیچ بری،اینسرت کف تراشی و…..است.

راهنمای انتخاب اینسرت

۱

۲۶۶LG-16MM01A150M 1125 الماس پیچ بری

۲

۲۶۶RG-16MM01A150M 1125 الماس گام زنی

۳

۴۹۰R-08T312M-KM 1020 اینسرت فرزکاری

۴

۴۹۰R-08T316M-KH 1020

۵

۶۰۰R-1252M-MM M30B

۶

۸۸۰-۰۵۰۳W05H-P-GM 4324 اینسرت سوراخ کاری

۷

۸۸۰-۰۵۰۳۰۵H-C-GM 1044 اینسرت سوراخ کاری

۸

۸۸۰-۰۵۰۳۰۵H-C-GR 1044

۹

۸۸۰-۰۵۰۳W05H-P-GM 4024

۱۰

۸۸۰-۰۵۰۳W08H-P-GR 4324

۱۱

۸۸۰-۰۵۰۳W08H-P-LM 4044

۱۲

۸۸۰-۰۶۰۴۰۶H-C-GM 1044

۱۳

۸۸۱-۰۴۰۳۰۸M-C-GM1 1044

۱۴

CCGX 120408-AL H10 اینسرت تراشکاری آلومینیوم

۱۵

CCMT 060204 KM 3005 الماس تراشکاری

۱۶

CCMT 060204 WF 3005 الماس تراشکاری

۱۷

CCMT 060204-UM 1125 الماس تراشکاری

۱۸

CCMT 060204-WF 3215 الماس تراشکاری

۱۹

CCMT 060208 KM 3005 الماس تراشکاری

۲۰

CCMT 09T304 KF 3005 الماس تراشکاری

۲۱

CCMT 09T304 UF 3005 الماس تراشکاری

۲۲

CCMT 09T308-KM 3005 الماس تراشکاری

۲۳

CCMT 09T308-KM 3215 الماس تراشکاری

۲۴

CCMT 09T308-PM 4235 الماس تراشکاری

۲۵

CCMT 09T308-PM 4325 الماس تراشکاری

۲۶

CCMT 09T308-UM 4325 الماس تراشکاری

۲۷

CCMT 09T308-UR 4225 الماس تراشکاری

۲۸

CCMT 09T312 KR 3015 الماس تراشکاری

۲۹

CCMT 120408-KM 3005 الماس تراشکاری

۳۰

CCMT 120408-KM 3210 الماس تراشکاری

۳۱

CCMT 120408-KR 3015 الماس تراشکاری

۳۲

CCMT 120408-KR 3210 اینسرت تراشکاری

۳۳

CCMT 120408-UR 4325 اینسرت تراشکاری

۳۴

CCMT 120412-KM 3005 اینسرت تراشکاری

۳۵

CCMT 120412-KR 3210 اینسرت تراشکاری

۳۶

CCMT 120412-MR 2025  الماس تراشکاری

۳۷

CCMT 120412-PM 4225  الماس تراشکاری

۳۸

CNMA 120404-KR 3210 الماس تراشکاری

۳۹

CNMA 120408-KR 3015 الماس تراشکاری

۴۰

CNMA 120408-KR 3205 الماس تراشکاری

۴۱

CNMA 120408-KR 3215 الماس تراشکاری

۴۲

CNMA 160612 KR 3015

۴۳

CNMA 160616 KR 3015

۴۴

CNMA 190608-KR 3015

۴۵

CNMA 190612-KR 3015

۴۶

CNMA 190612-KR 3210

۴۷

CNMA 190616-KR 3015

۴۸

CNMG 120404-KF 3005

۴۹

CNMG 120404-MF 2015

۵۰

CNMG 120404-WF 3005

۵۱

CNMG 120408-KF 3005

۵۲

CNMG 120408-MM 2015

۵۳

CNMG 120408-PF 4325

۵۴

CNMG 120408-WF 3005

۵۵

CNMG 120408-WL 4225

۵۶

CNMG 120408-WL 4325

۵۷

CNMG 120408-WM 3005

۵۸

CNMG 120408-WM 3210

۵۹

CNMG 120408-WMX 4205

۶۰

CNMG 120408-WMX 4315

۶۱

CNMG 120412-KF 3005

۶۲

CNMG 120412-KF 3215

۶۳

CNMG 120412-MF 4215

۶۴

CNMG 120412-MR 2025

۶۵

CNMG 120412-MR 4225

۶۶

CNMG 120412-MR 4325

۶۷

CNMG 120412-PF 4225

۶۸

CNMG 120412-PR 4325

۶۹

CNMG 120412-QM 1115

۷۰

CNMG 120412-QM 4215

۷۱

CNMG 120412-WM 4325

۷۲

CNMG 120416-PR 4325

۷۳

CNMG 160608-KM 3210

۷۴

CNMG 160612-KM 3005

۷۵

CNMG 160612-KM 3205

۷۶

CNMG 160612-KR 3210

۷۷

CNMG 160616-KM 3005

۷۸

CNMG 160616-KM 3210

۷۹

CNMG 160616-KR 3210

۸۰

CNMG 190612-KM 3015

۸۱

CNMG 190612-KM 3205

۸۲

CNMG 190612-KM 3210

۸۳

CNMG 190612-KR 3210

۸۴

CNMG 190612-QM 4325

۸۵

CNMG 190616-KM 3205

۸۶

CNMG 190616-KM 3210

۸۷

CNMG 190616-KR 3210

۸۸

CNMG 190616-PR 4325

۸۹

CNMM 120412-WR 3015

۹۰

CNMM 160616-QR 4215

۹۱

CNMM 190616-QR 3015

۹۲

DCGT 11T304-UM 1115

۹۳

DCGT 11T304-UM H13A

۹۴

DCGT 11T308-UM 1115

۹۵

DCGX 11T304-AL 1005

۹۶

DCMT 070208-KM 3005

۹۷

DCMT 11T302-MF 1125

۹۸

DCMT 11T302-PF 4325

۹۹

DCMT 11T304-MM 2015

۱۰۰

DCMT 11T304-PM 4325

۱۰۱

DCMT 11T308-KM 3215

۱۰۲

DCMT 11T308-MF 1125

۱۰۳

DCMT 11T308-MF 2015

۱۰۴

DCMT 11T308-MM 1025

۱۰۵

DCMT 11T308-MM 1105

۱۰۶

DCMT 11T308-MR 2025

۱۰۷

DCMT 11T308-PF 1515

۱۰۸

DCMT 11T308-PF 5015

۱۰۹

DCMT 11T308-PM 4205

۱۱۰

DCMT 11T308-PM 4225

۱۱۱

DCMT 11T308-PR 4325

۱۱۲

DCMT 11T308-UM 4325

۱۱۳

DCMX 11T308-WF 2015

۱۱۴

DCMX 11T308-WF 3005

۱۱۵

DCMX 11T308-WM 2015

۱۱۶

DCMX 11T308-WM 4325

۱۱۷

DNMA 150608-KR 3015

۱۱۸

DNMA 150612-KR 3015

۱۱۹

DNMA 150616-KR 3015

۱۲۰

DNMG 110408-PF 4215

۱۲۱

DNMG 110408-PF 4315

۱۲۲

DNMG 110408-PM 4235

۱۲۳

DNMG 110408-PM 4315

۱۲۴

DNMG 110412-QM 4325

۱۲۵

DNMG 150404-KF 3005

۱۲۶

DNMG 150408-KF 3005

۱۲۷

DNMG 150412-KF 3005

۱۲۸

DNMG 150412-MM 2015

۱۲۹

DNMG 150604-MF 2015

۱۳۰

DNMG 150604-MF 2025

۱۳۱

DNMG 150604-MMC 2025

۱۳۲

DNMG 150608-LC 4325

۱۳۳

DNMG 150608-MM 2025

۱۳۴

DNMG 150608-PF 4315

۱۳۵

DNMG 150608-PF 4325

۱۳۶

DNMG 150608-PM 4235

۱۳۷

DNMG 150608-PR 4315

۱۳۸

DNMG 150608-QM 1115

۱۳۹

DNMG 150612-KF 3005

۱۴۰

DNMG 150612-PF 4225

۱۴۱

DNMG 150612-PF 4325

۱۴۲

DNMG 150612-PM 4325

۱۴۳

DNMG 150612-PR 4235

۱۴۴

DNMG 150612-QM 4225

۱۴۵

DNMG 150612-QM 4325

۱۴۶

DNMG 150616-PM 4315

۱۴۷

DNMG 150616-PR 4235

۱۴۸

DNMG 150616-QM 4215

۱۴۹

DNMX 110408-WF 1525

۱۵۰

DNMX 110408-WF 4225

۱۵۱

DNMX 110408-WF 4325

۱۵۲

DNMX 150608-WF 4325

۱۵۳

DNMX 150612-WM 3210 الماس تراشکاری

۱۵۴

L151.2-200-05-5F 2135 اینسرت برش

۱۵۵

L331.1A-145030H-WL 1030

۱۵۶

LCMX 020204C-53 1020

۱۵۷

LCMX 020204P-53 3040

۱۵۸

LCMX 030308-53 3040

۱۵۹

LCMX 040308-53 235

۱۶۰

LCMX 040308-53 3040

۱۶۱

N123E2-0200-0002-CM 1105 اینسرت برش

۱۶۲

N123G2-0300-0003-CR 1125 اینسرت برش

۱۶۳

N123G2-0300-0003-TF 4325

راهنمای انتخاب اینسرت

۱۶۴

N123G2-0300-0004-TM 3115 الماس برش تراشکاری چدن

۱۶۵

N123G2-0361-0003-GF 1125 الماس شیار زنی

۱۶۶

N123H1-0400-0004-TF 1125 الماس برش

۱۶۷

N123H1-410 CB20 الماس برش سی بی ان

۱۶۸

N123H2-0400-0004-TF 1105 الماس برش

۱۶۹

N123H2-0400-RO 1125 الماس برش

۱۷۰

N123J2-0500-0004-GM 1125 الماس شیار

۱۷۱

N123L2-0800-0008-TF 4215 الماس برش

۱۷۲

N123L2-0800-0008-TF 4225 الماس برش

۱۷۳

N123L2-0800-0012-TM 3115 الماس برش

۱۷۴

N123M1-1100-0008-GM 1125 الماس برش

۱۷۵

N123T3-0150-0002-CS/CM 1125 الماس برش

۱۷۶

N151.2-185-20-5G H13A الماس برش

۱۷۷

N151.2-400-40-5G 4225 الماس برش

۱۷۸

N151.2-400-4E 3020 الماس برش

۱۷۹

N151.2-400-5E 2135 الماس برش

۱۸۰

N151.2-4008-40-5T 3020 الماش برش

۱۸۱

N151.2-500-40-4G 1005 الماس برش

۱۸۲

N151.2-500-50-5G 3020 الماس برش

۱۸۳

N151.3-300-25-7G 1125 الماس برش

۱۸۴

N151.3-300-25-7G 3020 الماس برش

۱۸۵

N151.3-300-30-4G 1125 الماس برش

۱۸۶

N331.1A-043505E-KL 3020 الماس فرزکاری

۱۸۷

N331.1A-043505M-KM 3020 الماس سندویک

۱۸۸

N331.1A-043505M-KM 3040 الماس سندویک

۱۸۹

N331.1A-084508E-KM 3220 الماس سندویک

۱۹۰

N331.1A-115008E-KL 3020 الماس سندویک

۱۹۱

N331.1A-115008E-KM 3040 الماس سندویک

۱۹۲

N331.1A-145008H-WL 1030 الماس سندویک

۱۹۳

N331.1A-145008M-KM 3020 الماس سندویک

۱۹۴

QD-NJ-0500-0004-CR 1135 الماس برش QD

۱۹۵

R123D2-0150-1001-CS 1145 الماس برش

۱۹۶

R123G2-0300-0502-CM 2135 الماس برش

۱۹۷

R123T3-0150-1000-CS 1125 الماس برش

۱۹۸

R123T3-0150-1000-CS 4125 الماس برش

۱۹۹

R151.2-30005-5E 2135 الماس برش

۲۰۰

R151.2-500-05-4E 2135 الماس برش

۲۰۱

R210-140514E-PM 1010 اینسرت فرزکاری

۲۰۲

R215.44-15T308M-WL 3040 اینسرت فرزکاری

۲۰۳

R245-12T3E-KL 3020 اینسرت فرزکاری

۲۰۴

R245-12T3E-KL K15W اینسرت فرزکاری

۲۰۵

R245-12T3E-ML 1030 اینسرت فرزکاری

۲۰۶

R245-12T3M-KM 3040 اینسرت فرزکاری

۲۰۷

R245-12T3M-KM 3220 الماس فرزکاری

۲۰۸

R300-1240E-PM 1010 الماس فرزکاری

۲۰۹

R300-1648M-PH 1010 الماس فرزکاری

۲۱۰

R331.1A-145030H-WL 1030 الماس فرزکاری

۲۱۱

R365-1505ZNE-KM 3330 الماس کف تراش

۲۱۲

R365-1505ZNE-KM K20D الماس فرزکاری

۲۱۳

R390-11T308M-KL 3040 الماس فرزکاری

۲۱۴

R390-11T308M-MM 2030 الماس فرزکاری

۲۱۵

R390-11T310M-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۱۶

R390-170408M-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۱۷

R390-170408M-PM 4230 الماس فرزکاری

۲۱۸

R590-110508H-KL 1020 الماس فرزکاری

۲۱۹

RCKT 10T3M0-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۲۰

RCKT 10T3M0-KM 3020 الماس فرزکاری

۲۲۱

RCKT 1204M0-KH 3040 الماس فرزکاری

۲۲۲

RCKT 1204MO-KM 3020

۲۲۳

RCKT 1604MO-KM 3040

۲۲۴

RCKT 1606MO-PH 4220

۲۲۵

RCKT 2006M0-KH 3020

۲۲۶

RCMT 0803M0 3025

۲۲۷

RCMT 0803MO 3215

۲۲۸

RCMT 10T3M0 3015

۲۲۹

RCMT 10T3MO 4325

۲۳۰

RCMT 1204 M0 3015

۲۳۱

RCMT 1204MO 4325

۲۳۲

RCMT 1606M0 3015

۲۳۳

RCMT 2006M0 3015

۲۳۴

RCMT 2006M0 3210

۲۳۵

RCMT 2006MO 4325

۲۳۶

RNMG 190600 3015

۲۳۷

RNMG 190600 3210

۲۳۸

SCMT 09T308-KR 3215

۲۳۹

SCMT 09T308-PM 1525

۲۴۰

SCMT 120408-PM 4235

۲۴۱

SCMT 120408-UM 2025

۲۴۲

SCMT 120408-UR 4325

۲۴۳

SEKN 1504AZ 3020

۲۴۴

SEKR 1504AZ-WM 3020

۲۴۵

S-J100-1252E-PM F4G9

۲۴۶

SNMA 190608-KR 3015

۲۴۷

SNMA 190612-KR 3015

۲۴۸

SNMA 190616-KR 3015 الماس تراشکاری

۲۴۹

SNMA 250724-KR 3015 الماس تراشکاری

۲۵۰

SNMG 120412-MM 2015 الماس تراشکاری

۲۵۱

SNMG 120416-MR 4215 الماس تراشکاری

۲۵۲

SNMG 120416-PR 4235 الماس تراشکاری

۲۵۳

SNMG 120416-PR 4325 الماس تراشکاری

۲۵۴

SNMG 120416-QM 4225 الماس تراشکاری

۲۵۵

SNMG 120416-QM 4325 الماس تراشکاری

۲۵۶

SNMG 150612-KM 3210 الماس تراشکاری

۲۵۷

SNMG 150616-QM 4325 الماس تراشکاری

۲۵۸

SPMT 09T308-WL 4030

۲۵۹

TCMT 090208-KM 3215

۲۶۰

TCMT 090208-MM 1125

۲۶۱

TCMT 110204-UF 3005

۲۶۲

TCMT 110208-UF 4225

۲۶۳

TCMT 110304-KF 3005

۲۶۴

TCMT 110308-KR 3015

۲۶۵

TCMT 110308-PM 4225

۲۶۶

TCMT 16T304-KM 3005

۲۶۷

TCMT 16T304-UF 3005

۲۶۸

TCMT 16T308-KM 3005

۲۶۹

TCMT 16T308-KR 3015

۲۷۰

TCMT 16T308-PR 4235

۲۷۱

TCMT 16T312-KR 3015

۲۷۲

TCMT 220408-KR 3215

۲۷۳

TM123-RO08 N123F2-0280-RO 1105

۲۷۴

TNMA 270616-KR 3015

۲۷۵

TNMG 160404-PF 4015

۲۷۶

TNMG 160408-PF 4315

۲۷۷

TNMG 160408-PM 4215

۲۷۸

TNMG 160408-PM 4325

۲۷۹

TNMG 160408-QF 5015

۲۸۰

TNMG 160412-MR 4235

۲۸۱

TNMG 160412-MR 4325

۲۸۲

TNMG 160412-PF 4325

۲۸۳

TNMG 160412-QF 5015

۲۸۴

TNMG 160412-QM 4215

۲۸۵

TNMG 160412-QM 4315

۲۸۶

TNMG 220408-KM 3210

۲۸۷

TNMG 220412-KM 3210

۲۸۸

TNMG 220416-KM 3210

۲۸۹

TNMG 220416-MR 4325

۲۹۰

TNMX 160408-WF 4325

۲۹۱

TPGN 220408 1025

۲۹۲

TPKN 2204PDR 3040

۲۹۳

VBMT 110308-MF 1025 الماس تراشکاری

۲۹۴

VBMT 110308-PF 4325 الماس تراشکاری

۲۹۵

VBMT 160404-MM 1025

۲۹۶

VBMT 160404-PF 4325

۲۹۷

VBMT 160404-PM 4325

۲۹۸

VBMT 160404-XF GC15

۲۹۹

VBMT 160408-KM 3210

۳۰۰

VBMT 160408-PF 4325

۳۰۱

VBMT 160408-UM 4325

۳۰۲

VBMT 160408-UR 4315

۳۰۳

VBMT 160412-MR 2025

۳۰۴

VBMT 160412-PR 4325

۳۰۵

VBMT 160412-UR 3005

۳۰۶

VBMT 160412-UR 4215

۳۰۷

VCGT 110302-UM H13A

۳۰۸

VCGT 110304-UM H13A

۳۰۹

VNMG 160408-KM 3210

۳۱۰

VNMG 160408-MF 4325

۳۱۱

VNMG 160408-PF 4215

۳۱۲

VNMG 160408-PF 4315

۳۱۳

VNMG 160408-PM 4325

۳۱۴

VNMG 160408-QM 4325

۳۱۵

WCMX 040208R-53 235 الماس سوراخ کاری

۳۱۶

WCMX 050308R-53 1020

۳۱۷

WCMX 050308R-53 3040

۳۱۸

WCMX 060308R-51 015 P-K15

۳۱۹

WCMX 06T308R-53 3040

۳۲۰

WCMX 080412R-53 1020

۳۲۱

WCMX 080412R-53 3040 الماس سوراخ کاری

۳۲۲

WNMG 080408-PM 4325 الماس تراشکاری

۳۲۳

WNMG 080408-PR 4325 اینسرت تراشکاری

۳۲۴

WNMG 080412-MR 4325 اینسرت تراشکاری

۳۲۵

WNMG 080412-PM 4325 اینسرت تراشکاری

۳۲۶

WNMG 080412-PR 4325 اینسرت تراشکاری

راهنمای انتخاب اینسرت

آنچه در اینجا به عنوان راهنمای انتخاب اینسرت معرفی کردیم جزیی از کاتالوگ ها می باشد،جهت دانلود کاتالوگ الماس یا اینسرت تراشکاری هر کدام از شرکت های فوق به بخش دانلود و کاتالوگ مربوطه مراجعه کنید که شامل اینسرت تراشکاری،اینسرت پیچ بری،اینسرت برش،اینسرت فرزکاری و …..