قلاویز ماشینی

قلاویز دستی و قلاویز ماشینی

قلاویز :

قلاویز ابزاری است از جنس فولاد تندبر و شبیه به پیچ، که روی بدنه آن
به منظور تأمین زاویه براده و همچنین زاویه گوه، سه یا چهار شیار ایجاد شدهاست. از این شیارها برای خروج براده و روغن کاری استفاده میشود. انتهای دنباله قلاویز را معمولاً به صورت چهارگوش می سازند تا بتوان آن را در داخلدسته قلاویز بست. قلاویز توسط دسته قلاويز در داخل سوراخ چرخانده میشود.
به دلیل اینکه دندانه های قلاویز باید دارای قابلیت براده برداري باشند، هر یک از آن ها دارای زاویه آزاد و براده هستند. در قلاویزهایی که برای قطعات سخت به كار مي روند، زاویه آزاد صفر است.

اندازه قلاویز :

قلاویز ها معمولاً برای تولید مهره های استاندارد استفاده میشوند و با عدد قطربزرگ مهر هایی که ایجاد می کنند، مشخص میشوند.

قلاویز ها با توجه به روش استفاده به دو نوع قلاویز دستی  و قلاویز ماشینی تقسیم میشوند که در زیر به اختصار توضیح خواهیم داد.

ايجاد سوراخ به منظور قلاويزكاري :
قطر سوراخی که به منظور قلاویزکاری در قطعه کار ایجاد می شود، باید کمیبزرگ تر از اندازه قطر کوچك مهره باشد، زیرا در اثر فشار، لبه های دندانه ها بادمي کند. اگر اندازه قطر سوراخ مناسب نباشد علاوه بر ناصافی سطح دندانه هاقلاویز در کار گير کرده و احتمال شكستن آن بالا می رود. قطر مته مناسبجهت سورا خ کردن مهره برای مهر ه های ميليمتری مطابق زیر محاسبه می شود.
الف( استاندارد DIN :

برای مهره تا اندازه D= d-p            M6
برای مهره بزرگ تر از D=d 1/1p      M6

ب( استاندارد D=p-d :ISO

که دراین روابط:
D قطر مته مورد نياز
d قطر بزرگ مهره

p گام مهره

قلاویز ماشینی قلاویز ماشینی - www - قلاویز ماشینی

قلاویز ماشینی :

قلاویز ماشینی توسط ماشین قلاویز کاری می کند و عملیات قلاویز کاری را در یک مرحله و بایک قلاویز انجام میدهد .

از انواع قلاویز ماشینی نوع ساده و مارپیچ آن میتوان نام برد که نوع قلاویز ساده آن در سوراخ های باز و نوع قلاویز مارپیچ آن در سوراخ های ته بسته کاربرد دارد .این تفاوت تاثیر زیادی در تخلیه براده دارا بوده و در کیفیت قلاویز کاری نقش مهمی ایفا میکند .

امروزه شرکت های زیادی با هم در تولید قلاویز رقابت دارند که از مهمترین آنها در بازار جهانی گورینگ آلمان ( GUHRING ) ، فته آلمان ( FETTE )، سندویک سوئد ( SANDVIK )،فرایسیا سوئیس ( FRASIA )،وای جی کره (YG)،فرا یوگسلاوی ( FRA ) می باشند.

همچنین قلاویز های دنده میلیمتری دارای دنده استاندارد ISO و دنده ریز هستند که در جداول پایین مختصات آنها معرفی می گردد.

۱- قلاویز ماشینی میلیمتر دنده استاندارد  ISO :

طول قلاویزدنده قلاویزسایز قلاویز
mmmmmm
۵۶۰٫۵M 3
۶۳۰٫۷M 4
۷۰۰٫۸M 5
۸۰۱M 6
۹۰۱٫۲۵M 8
۱۰۰۱٫۵M 10
۱۱۰۱٫۷۵M 12
۱۱۰۲M 14
۱۱۰۲M 16
۱۲۵۲٫۵M 18
۱۴۰۲٫۵M 20
۱۴۰۲٫۵M 22
۱۶۰۳M 24
۱۶۰۳M 27
۱۸۰۳٫۵M 30
۱۸۰۳٫۵M 33
۲۰۰۴M 36
۲۰۰۴M 39
۲۰۰۴٫۵M 42
۲۲۰۴٫۵M 45
۲۵۰۵M 48
۲۵۰۵M 52
۲۵۰۵٫۵M 56

قلاویز ماشینی میلیمتر دنده ریز :

طول قلاویزدنده قلاویزسایز قلاویز
mmmmmm
۶۳۰٫۵M 4
۷۰۰٫۵M 5
۸۰۰٫۵M 6
۸۰۰٫۷۵M 6
۸۰۰٫۵M 8
۸۰۰٫۷۵M 8
۹۰۱M 8
۹۰۱M 9
۹۰۰٫۵M 10
۹۰۰٫۷۵M 10
۹۰۱M 10
۱۰۰۱٫۲۵M 10
۱۰۰۰٫۵M 12
۱۰۰۱M 12
۱۰۰۱٫۲۵M 12
۱۰۰۱٫۵M 12
۱۰۰۱M 14
۱۰۰۱٫۲۵M 14
۱۰۰۱٫۵M 14
۱۰۰۱M 16
۱۰۰۱٫۵M 16
۱۱۰۱M 18
۱۱۰۱٫۵M 18
۱۲۰۲M 18
۱۲۵۱M 20
۱۲۵۱٫۵M 20
۱۴۰۲M 20
۱۲۵۱M 22
۱۲۵۱٫۵M 22
۱۴۰۲M 22
۱۴۰۱M 24
۱۴۰۱٫۵M 24
۱۴۰۲M 24
۱۴۰۱٫۵M 25
۱۴۰۱٫۵M 26
۱۴۰۱M 27
۱۴۰۱٫۵M 27
۱۴۰۲M 27
۱۴۰۱٫۵M 28
۱۵۰۱M 30
۱۵۰۱٫۵M 30
۱۵۰۲M 30
۱۵۰۱٫۵M 32
۱۵۰۲M 32
۱۶۰۱٫۵M 33
۱۶۰۲M 33
۱۷۰۱٫۵M 34
۱۷۰۱٫۵M 35
۱۷۰۱٫۵M 36
۱۷۰۲M 36
۲۰۰۳M 36
۱۷۰۱٫۵M 38
۱۷۰۲M 39
۱۷۰۱٫۵M 40
۱۷۰۲M 40
۱۷۰۱٫۵M 42
۱۷۰۲M 42
۲۰۰۳M 42
۱۸۰۱٫۵M 45
۱۹۰۱٫۵M 48
۲۲۵۳M 48
۱۹۰۱٫۵M 50

قلاویز ماشینی ، قلاویز ماشینی ، قلاویز ماشینی