متغیرهای ماشین کاری

تعداد دور محور  از رابطة زیر قابل محاسبه است:

V=(πDN) / 1000

در این رابطه:
D قطر مته بر اساس میلیمتر( شمارة روی دنبالة مته، یا اندازه گیری قطر مته) V سرعت برشی متر بر دقیقه ( از جدول یا نمودار سرعت برشی با توجه به شرایط و جنس ابزار و قطعه کار)
N تعداد دور محور ماشین بر اساس تعداد دور بر دقیقه ( روی دستگاه تنظیم میشود)
نرخ (مقدار) سرعت پیشروی عبارت است از مقدار راهى كه لبة برندة ابزار بر حسب ميليمتر در ازای يك
دور گردش قطعه كار در راستاى محور كار طى میكند و آن را با f نشان می دهند.

برای محاسبه نرخ پیشروی دستی مىتوان مقدار f را در تعداد دور محور ماشین (N ) ضرب کرد،

عدد به دست آمده سرعت پیشروی مته بر اساس میلی‌متر بر دقیقه خواهد بود.

VF=N*f

یعنی در سوراخکاری با دستگاه تراش ، مته حدودا باید به مقدار VF (میلیمتر ) در هر دقیقه در داخل ابزار نفوذ کند .   

متغیرهای ماشین کاری