میکرومتر اندازه گیری دقیق
میکرومتر وسیله اي است که براي اندازه گیري کمیت طول بکار می رود و دقت اندازه گیري آن یکصدم یا یک هزارم میلیمتر میباشد. میکرو متر از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.
توضیح : خط کش حاوي دو ردیف مدرج بالا و پایین می باشد که یک ردیف آن شماره دار (۲۵-۲۰-۱۵-۱۰-۵-۰ ) و ردیف دیگر بدون شماره می باشد.
روش اندازه گیري :
قبل از شروع اندازه گیري با میکرو متر باید از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود. بدین منظور با چسباندن دو فک میکرو متر به یکدیگر از عدم وجود فواصل هوایی یا شکاف هاي نامناسب بین دو فک و همچنین عدم وجود لقی اطمینان حاصل می گردد. در صورت وجود هرگونه مشکل در این زمینه موارد به رئیس کنترل کیفیت اطلاع داده
می شود تا فرم هاي مربوطه تکمیل و اقدامات لازم صورت پذیرد. حال پس از اطمینان از کارکرد صحیح میکرو مترجهت اندازه گیري به روش زیر عمل می شود:
جسم را بین دو فک قرار داده و با پیچاندن غلاف ، فکها را به قطعه کار نزدیک میکنیم (نه مماس) حال با پیچاندن جغجغه ، فکها را بر قطعه کار مماس می نماییم. وقتی صداي پیچ جغجغه را شنیدیم حدود دو بار جغجغه را میچرخانیم و از چرخاندن زیاد پیچ جغجغه خودداري میکنیم تا صدمهاي به میکرومتر نرسد.پیچ جغجغه به ما کمک میکند تا فشار وارد بر میکرومتر و قطعه کار به اندازه مناسبی برسد. سپس مقدار اندازه گیري را یا در همان
حالت قرائت می کنیم و یا ضامن نگهدارنده را سفت کرده و میکرومتر را در آورده و سپس عمل قرائت را انجام میدهیم.
روش خواندن میکرومتر با تفکیک پذیري mm 0.01 :
۱ -قسمت صحیح : قسمت صحیح را از روي درجات عدد دار خط کش مدرج میخوانیم.
۲ -قسمت اعشاري : قسمت اعشاري را از روي غلاف میخوانیم و یکی از دو حالت زیر براي آن وجود خواهد داشت:
الف- اگر غلاف فرضاً عدد ۲۳ را نشان دهد و آخرین درجه شماره دار خط کش به غلاف نزدیکتر از آخرین درجه بدون شماره روي آن باشد ، قسمت اعشاري عدد خوانده شده ۰٫۲۳  خواهد بود.
ب- اگر غلاف فرضاً عدد ۲۳ را نشان دهد و آخرین درجه بدون شماره روي خط کش کاملاً در معرض دید بوده و به غلاف نزدیکتر از عدد شماره دار روي آن باشد ، عدد خوانده شده روي غلاف با عدد ۰٫۵ جمع و به شکل زیر قرائت میشود.
۰٫۷۳ =۰٫۵+۰٫۲۳
 روش خواندن  با تفکیک پذیري  ۰٫۰۰۱ mm :
ساختار میکر ومتر ۰٫۰۰۱ mm دقیقاً مشابه ساختار میکرومتر ۰٫۰۱ mm می باشد با این تفاوت که در روي خط کش یک سري ردیف هاي مدرج براي قرائت قسمت هزارم اعشار نیز به آن اضافه شده است.
همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید با توجه به اطلاعات قبلی راجع به قرائت میکرومتر ۰٫۰۱ mm مقدار قرائت میکرومتر فوق عددي بین ۱٫۳۷ و ۱٫۳۸ خواهد بود ، حال براي قرائت قسمت هزارم همانگونه که از شکل پیداست تنها عدد ۴ کاملا منطبق با یک عدد بر روي غلاف میکرومتر می باشد. لذا مقدار قرائت برابر خواهد بود با :
۱٫۳۷۴=۱+۰٫۳۷+۰٫۰۰۴