هلدر داخل تراش تراشکاری

هلدر داخل تراش [object object] - HOLDER - هلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش ابزاری هست که برای تراشکاری سطح داخلی قطعات استفاده می شود.این نوع هلدر ها به چهار نوع با تفاوت نحوه بسته شدن اینسرت تقسیم میشوند :

  • سیستم بسته شدن پیچ از مرکز / S SYSTEM :

در این نوع هلدر داخل تراش اینسرت یک طرفه بسته شده با پیچ از مرکز مهار میشود و اکثرا برای پرداخت کاری مناسب میباشد.

  • سیستم بسته شدن چکمه ای / P SYSTEM :

در این نوع هلدر داخل تراش اینسرت دوطرف با زاویه N بسته شده و توسط قطعه ای چکمه ای شکل مهار میشود.هلدر داخل تراش سیستم P برای خشنکاری داخل مناسب می باشد .

  • سیستم بسته شدن پین و روبند/ M SYSTEM :

در این نوع هلدر داخل تراش اینسرت دو طرف و یکطرف با زاویه N بسته میشود و سوراخ الماس با پین مرکز شده و توسط روبند بزرگتری نگهداری می شود.

  • سیستم بسته شدن روبند  / D/T SYSTEM

در این نوع هلدر داخل تراش اینسرت دوطرف و یکطرف با زاویه N بسته میشود و توسط روبند کنترل میشود. در کد بندی این تیپ از هلدر داخل تراش شرکت های سکو SECO ، سندویک SANDVIK ، والتر WALTER از حرف D در ابتدای کد استفاده میکند و شرکت هایی از قبیل AKKO , SMOTH , MBC ,TEKNIK  از حرف T در ابتدای کد استفاده میکنند و تفاوتی در کاربری ندارند.

[object object] - 7 1 min - هلدر داخل تراش
[object object] - 8 1 min - هلدر داخل تراش
[object object] - 9 1 min - هلدر داخل تراش
[object object] - 10 1 min min - هلدر داخل تراش

هلدر داخل تراش سیستم چکمه ای  ( P SISTEM )

هلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراش
S16P PCLNR 09S20R PCLNL 09S25S PCLNL 12CS32T PCLNL 12CS40U PCLNL 12CS50V PCLNL 12C
S16P PTUNL 16S20R PCLNR 09S25S PCLNR 12CS32T PCLNL 16CS40U PCLNL 16CS50V PCLNL 16C
S16P PTUNR 16S20R PDUNL 11S25S PDQNL 11S32T PCLNR 12CS40U PCLNL 19CS50V PCLNL 19C
S32T PTUNL 16CS20R PDUNR 11S25S PDQNR 11S32T PCLNR 16CS40U PCLNR 12CS50V PCLNR 12C
S32T PTUNL 22S20R PTUNL 16S25S PDUNL 11S32T PDQNL 15S40U PCLNR 16CS50V PCLNR 16C
S32T PTUNR 16CS20R PTUNR 16S25S PDUNL 15S32T PDQNR 15S40U PCLNR 19CS50V PCLNR 19C
S32T PTUNR 22CS20R PWLNL 06S25S PDUNR 11S32T PDQNR 1504S40U PDQNL 15S50V PDQNL 15
S32T PWLNL 06S20R PWLNR 06S25S PDUNR 15S32T PDUNL 15S40U PDQNR 15S50V PDQNR 15
S32T PWLNL 08CS40U PSKNL 12S25S PSKNL 12CS32T PDUNR 15S40U PDQNR 1504S50V PDQNR 1504
S32T PWLNR 06S40U PSKNR 12CS25S PSKNR 12CS32T PDXNL 15S40U PDUNL 15S50V PDUNL 15
S32T PWLNR 08CS40U PTUNL 16CS25S PTUNL 16CS32T PDXNR 15S40U PDUNR 15S50V PDUNR 15
S40U PWLNL 08CS40U PTUNL 22CS25S PTUNR 16CS32T PSKNL 12CS40U PDXNL 15S50V PDXNL 15
S40U PWLNR 08CS40U PTUNR 16CS25S PWLNL 06S32T PSKNR 12CS40U PDXNR 15S50V PDXNR 15
S50V PWLNR 08CS40U PTUNR 22CS25S PWLNL 08CS50V PTUNR 22CS25S PWLNR 08CS50V PSKNL 12

هلدر داخل تراش سیستم روبنده دار  ( T/D SISTEM )

هلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراش
S25M TTUNL 22S25S TDUNL 15S25S TWLNL 06-ZS50V TDUNR 15S32T TDUNL 15S32T TWLNR 08
S25M TTUNR 22S25S TDUNR 11S25S TWLNL 08S50V TTUNL 22S32T TDUNR 11S40U TCLNL 12
S25S TCLNL 09S25S TDUNR 11-ZS25S TWLNL 08-ZS50V TTUNR 22S32T TDUNR 15S40U TCLNL 16
S25S TCLNL 09-ZS25S TDUNR 15S25S TWLNR 06S50V TWLNL 08S32T TSKNL 12S40U TCLNR 12
S25S TCLNL 12S25S TSKNL 12S25S TWLNR 06-ZS50V TWLNR 08S32T TSKNR 12S40U TCLNR 16
S25S TCLNL 12-ZS25S TSKNL 12-ZS25S TWLNR 08S32T TCLNL 12S32T TT-NL 16S40U TD-NL 15
S25S TCLNR 09S25S TSKNR 12S25S TWLNR 08-ZS32T TCLNL 16S32T TT-NR 16S40U TD-NR 15
S25S TCLNR 09-ZS25S TSKNR 12-ZS50V TCLNL 12S32T TCLNR 12S32T TTUNL 16S40U TDQNL 15
S25S TCLNR 12S25S TT-NL 16S50V TCLNL 16S32T TCLNR 16S32T TTUNL 22S40U TDQNR 15
S25S TCLNR 12-ZS25S TT-NR 16S50V TCLNR 12S32T TD-NL 15S32T TTUNR 16S40U TDUNL 15
S25S TDQNL 11S25S TT-NR 16-ZS50V TCLNR 16S32T TD-NR 15S32T TTUNR 22S40U TDUNR 15
S25S TDQNL 11-ZS25S TTUNL 16S50V TD-NL 15S32T TDQNL 11S32T TVUNL 16S40U TSKNL 12
S25S TDQNR 11S25S TTUNR 16S50V TD-NR 15S32T TDQNL 15S32T TVUNR 16S40U TSKNR 12
S25S TDQNR 11-ZS25S TVUNL 16S50V TDQNL 15S32T TDQNR 11S32T TWLNL 06S40U TTUNL 22
S25S TDUNL 11S25S TVUNR 16S50V TDQNR 15S32T TDQNR 15S32T TWLNL 08S40U TTUNR 22
S25S TDUNL 11-ZS25S TWLNL 06S50V TDUNL 15S32T TDUNL 11S32T TWLNR 06S40U TVUNL 16

هلدر داخل تراش سیستم پین و روبند ( M SYSTEM )

هلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراش
S16P MWLNL 06S20R MCLNL 12S25S MCLNL 12S25S MT-NL 16S32T MTQNL 22S32T MCLNL 12
S16P MWLNR 06S20R MCLNR 12S25S MCLNL 12-ZS25S MT-NL 16-ZS32T MTQNR 16S32T MCLNR 12
S25S MWLNL 06S20R MDUNL 11S25S MCLNR 12S25S MT-NR 16S32T MTQNR 22S32T MDUNL 15
S25S MWLNL 08S20R MDUNR 11S25S MCLNR 12-ZS25S MT-NR 16-ZS32T MTUNL 16S32T MDUNR 15
S25S MWLNL 08-ZS20R MTFNL 16S25S MDUNL 11S25S MTQNL 16S32T MTUNL 22S32T MTFNL 16
S25S MWLNR 06S20R MTFNR 16S25S MDUNL 15S25S MTQNL 16-ZS32T MTUNR 16S32T MTFNR 16
S25S MWLNR 08S20R MT-NL 16S25S MDUNL 15-ZS25S MTQNR 16S32T MTUNR 22S32T MTFNR 22
S25S MWLNR 08-ZS20R MT-NR 16S25S MDUNR 11S25S MTQNR 16-ZS32T MTQNL 16S32T MT-NL 16
S32T MWLNL 08S20R MTQNL 16S25S MDUNR 15S25S MTUNL 16S25S MTUNR 16-ZS32T MT-NL 22
S32T MWLNR 08S20R MTQNR 16S25S MDUNR 15-ZS25S MTUNL 16-ZS25S MTFNR 16S32T MT-NR 16
S20R MWLNL 06S20R MTUNL 16S25S MTFNL 16S25S MTUNR 16S20R MTUNR 16S32T MT-NR 22
S40U MDUNL 15S40U MT-NL 16S40U MTQNL 16S40U MTQNR 22S40U MWLNL 08S50V MDUNL 15
S40U MDUNR 15S40U MT-NL 22S40U MTQNL 22S40U MTUNL 16S40U MWLNR 08S50V MDUNR 15
S40U MTFNR 16S40U MT-NR 16S40U MTQNR 16S40U MTUNL 22S50V MTUNL 22S50V MTQNL 22
S40U MTFNR 22S40U MT-NR 22S40U MTUNR 22S40U MTUNR 16S50V MTUNR 16S50V MTQNR 22

هلدر داخل تراش سیستم پیچ از مرکز ( S SYSTEM )

هلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراش
S0608H SCLCL 06S12K SCLCR 06S16P SDPCL 11S20R SCFCR 09S20R SVUCL 11S25S SDXCR 11
S0608H SCLCR 06S12K SCLCR 09S16P SDPCR 11S20R SCLCL 09S20R SVUCR 11S25S SDXCR 11-Z
S0608H SWLCR 03S12K SD-CL 07S16P SDQCL 07S20R SCLCR 09S20R SVXBL 11S25S SSSCR 12
S0610F STFCL 06S12K SD-CR 07S16P SDQCL 11S20R SD-CL 11S20R SVXBR 11S25S ST-CL 16
S0610F STFCR 06S12K SDPCL 07S16P SDQCR 07S20R SD-CR 11S20S-CTFPR 16S25S ST-CL 16-Z
S0810K SDUCR 07S12K SDPCR 07S16P SDQCR 11S20R SDPCL 11S20S-SDUCL11S25S ST-CR 16
S0810K SWLCR 03S12K SDQCL 07S16P SDUCL 07S20R SDPCR 11S20S-SDUCR11S25S ST-CR 16-Z
S08H SCFCL 06S12K SDQCR 07S16P SDUCL 11S20R SDQCL 07S25S SCFCL 09S25S STFCL 16
S08H SCFCR 06S12K SDUCL 07S16P SDUCR 07S20R SDQCL 11S25S SCFCL 09-ZS25S STFCL 16-Z
S08H SCLCL 06S12K SDUCR 07S16P SDUCR 11S20R SDQCR 07S25S SCFCR 09S25S STFCR 16
S08H SCLCR 06S12K SDXCL 07S16P SDXCL 07S20R SDQCR 11S25S SCFCR 09-ZS25S STFCR 16-Z
S08H SWUBR 06-5.5S12K SDXCR 07S16P SDXCR 07S20R SDUCL 07S25S SCLCL 09S25S STUCL 16
S08H SWUBR 06-7S12K STFCL 09S16P SSSCL 09S20R SDUCL 11S25S SCLCL 09-ZS25S STUCL 16-Z
S10K SCFCL 06S12K STFCL 11S16P SSSCR 09S20R SDUCR 07S25S SCLCL 12S25S STUCR 16
S10K SCFCR 06S12K STFCR 09S16P ST-CL 16S20R SDUCR 11S25S SCLCL 12-ZS25S STUCR 16-Z
S10K SCLCL 06S12K STFCR 11S16P ST-CR 16S20R SDXCL 11S25S SCLCR 09S25S SVJBL 16
S10K SCLCR 06S12K STUCL 09S16P STFCL 11S20R SDXCR 11S25S SCLCR 09-ZS25S SVJBR 16
S10K SDPCL 07S12K STUCL 11S16P STFCL 16S20R SSSCL 09S25S SCLCR 12S25S SVQBL 16
S10K SDPCR 07S12K STUCR 09S16P STFCR 11S20R SSSCR 09S25S SCLCR 12-ZS25S SVQBL 16-Z
S10K SDQCL 07S12K STUCR 11S16P STFCR 16S20R ST-CL 16S25S SD-CL 11S25S SVQBR 16
S10K SDQCR 07S1416P SCLCR 09S16P STUCL 11S20R ST-CR 16S25S SD-CL 11-ZS25S SVQBR 16-Z
S10K SDUCL 07S1416P SDUCR 11S16P STUCL 16S20R STFCL 11S25S SD-CR 11S25S SVQCL 16
S10K SDUCR 07S1416P-SCLCL 09S16P STUCR 11S20R STFCL 16S25S SD-CR 11-ZS25S SVQCL 16-Z
S10K STFCL 09S1620R SCLCR 09S16P STUCR 16S20R STFCR 11S25S SDPCL 11S25S SVQCR 16
S10K STFCR 09S1620R SDUCR 11S16P SVQBL 11S20R STFCR 16S25S SDPCR 11S25S SVQCR 16-Z
S10K STUCL 09S16P SCFCL 09S16P SVQBR 11S20R STUCL 11S25S SDQCL 11S25S SVUBL 16
S10K STUCR 09S16P SCFCR 09S16P SVQCL 11S20R STUCL 16S25S SDQCL 11-ZS25S SVUBL 16-Z
S1216P SCLCR 06S16P SCLCL 06S16P SVQCR 11S20R STUCR 11S25S SDQCR 11S25S SVUBR 16
S1216P SDUCR 07S16P SCLCL 09S16P SVUBL 11S20R STUCR 16S25S SDQCR 11-ZS25S SVUBR 16-Z
S12K SCFCL 06S16P SCLCR 06S16P SVUBR 11S20R SVQBL 11S25S SDUCL 11S25S SVUCL 16
S12K SCFCL 09S16P SCLCR 09S16P SVUCL 11S20R SVQBR 11S25S SDUCL 11-ZS25S SVUCL 16-Z
S12K SCFCR 06S16P SD-CL 07S16P SVUCR 11S20R SVQCL 11S25S SDUCR 11S25S SVUCR 16
S12K SCFCR 09S16P SD-CL 11S16P SVXBL 11S20R SVQCR 11S25S SDUCR 11-ZS25S SVUCR 16-Z
S12K SCLCL 06S16P SD-CR 07S16P SVXBR 11S20R SVUBL 11S25S SDXCL 11S25S SVXBL 16
S12K SCLCL 09S16P SD-CR 11S20R SCFCL 09S20R SVUBR 11S25S SDXCL 11-ZS25S SVXBR 16
S40U SCLCL 12S32T SCLCL 09S32T ST-CL 16S32T SVQCR 16S40U SVJBL 16S50V SDUCR 11
S40U SCLCR 12S32T SCLCL 12S32T ST-CR 16S32T SVUBL 16S40U SVJBR 16S40U ST-CL 16
S40U SD-CL 11S32T SCLCR 09S32T STFCL 16S32T SVUBR 16S40U SVQBL 16S40U ST-CR 16
S40U SD-CR 11S32T SCLCR 12S32T STFCR 16S32T SVUCL 16S40U SVQBR 16S40U STUCL 16
S40U SDUCL 11S32T SD-CL 11S32T STUCL 16S32T SVUCR 16S40U SVQCL 16S40U STUCR 16
S40U SDUCR 11S32T SD-CR 11S32T STUCR 16S32T SVXBL 16S40U SVQCR 16S40U SVUCR 16
S40U SDXCL 11S32T SDQCL 11S32T SVJBL 16S32T SVXBR 16S40U SVUBL 16S32T SVQCL 16
S40U SDXCR 11S32T SDQCR 11S32T SVJBR 16S40U SVXBL 16S40U SVUBR 16S32T SVQBR 16
S32T SDXCL 11S32T SDUCL 11S32T SVQBL 16S40U SVXBR 16S40U SVUCL 16S32T SDUCR 11

هلدر داخل تراش اینترکولانت (آب صابون از مرکز )

هلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراشهلدر داخل تراش
A16M SDQCL 07A0810H SDUCR 07A20P SDQCL 11A25R SCLCL 09A32S PWLNL 06A40T PDQNR 1504
A16M SDQCL 11A08H SCLCL 06A20P SDQCR 07A25R SCLCL 12A32S PWLNL 08CA40T PDUNL 15
A16M SDQCR 07A08H SCLCR 06A20P SDQCR 11A25R SCLCR 09A32S PWLNR 06A40T PDUNR 15
A16M SDQCR 11A10H SCLCL 06A20P SDUCL 07A25R SCLCR 12A32S PWLNR 08CA40T PWLNL 08C
A16M SDUCL 07A10H SCLCR 06A20P SDUCL 11A25R SDQCL 11A32S SCLCL 09A40T PWLNR 08C
A16M SDUCL 11A10H SDQCL 07A20P SDUCR 07A25R SDQCR 11A32S SCLCR 09A50U PCLNL 12C
A16M SDUCR 07A10H SDQCR 07A20P SDUCR 11A25R SDUCL 11A32S SDQCL 11A50U PCLNL 16C
A16M SDUCR 11A10H SDUCL 07A25R PCLNL 12CA25R SDUCR 11A32S SDQCR 11A50U PCLNL 19C
A20P PDQNL 11A10H SDUCR 07A25R PCLNR 12CA32S PCLNL 12CA32S SDUCL 11A50U PCLNR 12C
A20P PDQNR 11A12H SCLCL 06A25R PDQNL 11A32S PCLNL 16CA32S SDUCR 11A50U PCLNR 16C
A20P PDUNL 11A12H SCLCR 06A25R PDQNR 11A32S PCLNR 12CA40T PCLNL 12CA50U PCLNR 19C
A20P PDUNR 11A12H SDQCL 07A25R PDUNL 11A32S PCLNR 16CA40T PCLNL 16CA50U PDQNL 15
A20P PWLNL 06A12H SDQCR 07A25R PDUNR 11A32S PDQNL 15A40T PCLNR 12CA50U PDQNR 15
A20P PWLNR 06A12H SDUCL 07A25R PWLNL 06A32S PDQNR 15A40T PCLNR 16CA50U PDUNL 15
A20P SCLCL 09A12H SDUCR 07A25R PWLNL 08CA32S PDQNR 1504A40T PCLNR 19CA50U PDUNR 15
A20P SCLCR 09A16M SCLCL 09A25R PWLNR 06A32S PDUNL 15A40T PDQNL 15A50U PWLNL 08C
A20P SDQCL 07A16M SCLCR 09A25R PWLNR 08CA32S PDUNR 15A40T PDQNR 15A50U PWLNR 08C