کاتالوگ برش دو طرف هورن Horn S229

هلدر روتراش و داخل تراش برش S229

اینسرت برش و شیار دو لبه S229

کاتالوگ داخل تراشی سوراخ های ریز Horn Supermini

انواع هلدر و اینسرت جهت تراشکاری سوراخ های کوچک

انواع اینسرت جهت رزوه زنی سوراخ های ریز

انواع هلدر کارباید کوچک ( Picco )