کولیس ورنیه دار اندازه گیری

کولیس ورنیه دار اندازه گیری کولیس ورنیه - www - کولیس ورنیه دار اندازه گیری

کولیس ورنیه دار اندازه گیری از ترکیب یک خط کش مدرج و یک ورنیه متحرك ساخته شده است . خط کش و ورنیه داراي دو شاخک می باشند ؛

شاخک هاي کوچک براي اندازه گیري قطر داخلی و شاخک هاي بزرگ براي اندازه گیري قطر خارجی اجسام بکار می روند.
برخی از انواع کولیس ورنیه دار براي اندازه گیري عمق، یک تیغه باریک دارند که به ورنیه متصل است و با آن حرکت می کند.

اگر صفر ورنیه بر صفر خط کش منطبق باشد انتهاي تیغه بر انتهاي خط کش منطبق می گردد. در صنعت براي اندازه گیري قطر لوله و سیلندر و پیستون و طول وسایل مختلف از انواع کولیس ها با اندازه هاي مختلف استفاده می شود.

روش کار با کولیس ورنیه دار اندازه گیری :

قبل از شروع اندازه گیري با کولیس ورنیه دار باید از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود. بدین منظور با چسباندن دو فک کولیس ورنیه دار به یکدیگر از عدم وجود فواصل هوایی یا شکاف هاي نامناسب بین دو فک و همچنین عدم وجود لقی اطمینان حاصل می گردد. در صورت وجود هرگونه مشکل کولیس باید تعمیر یا نو خریداری شود. حال پس از اطمینان ازکارکرد صحیح کولیس ورنیه دار جهت اندازه گیري به شکل زیر عمل می شود:

به منظور اندازه گیري قطر یا طول یک جسم آن را در بین شاخک هاي ثابت و متحرك بزرگ قرار می دهند بطوريکه هر دو شاخک با بدنه جسم تماس داشته باشند ، سپس به کمک ورنیه و خط کش اندازه طول یا قطر را تعیین می کنند. درجات را از روي خط کش و قسمت اعشاري را از روي ورنیه می خوانند. براي قرائت قسمت اعشاري ،درجاتی از ورنیه را پیدا می کنند که درست در برابر یکی از درجات خط کش قرار گرفته است.

اندازه گیري قطر داخلی:

براي اندازه گیري قطر داخلی مثلاً قطر یک لوله ، دو شاخک بالایی را در داخل لوله داخل می کنند و ورنیه را برروي خط کش آنقدر جابجا می کنند تا دو شاخک با جدار داخلی لوله تماس پیدا کنند. کولیس را تا حدي در داخل لوله می چرخانند تا دو شاخک بر قطر لوله منطبق گردد. در این حالت قطر داخلی را با روش قبلی از روي خط کش و ورنیه میخوانند.

کولیس ورنیه - kolis - کولیس ورنیه دار اندازه گیری

۳٫۷ mm = عدد قرائت شده

 همانطوري که در شکل بالا دیده می شود کوچکترین فاصله بین خطوط ورنیه ۰٫۱ mm می باشد (برروي ورنیه نیز این عدد درج شده است) و از آنجاییکه عدد هفتم از ورنیه دقیقاً منطبق بر یکی از اعداد خط کش می باشد لذا کسرخوانده شده برابر خواهد بود با ۷×۰٫۱=۰٫۷ همچنین عدد اصلی روي خط کش که عدد صفر ورنیه بعد از آن قرار می گیرد عدد ۳ می باشد لذا با توجه به تمامی موارد گفته شده عدد کلی خوانده شده برابر با ۳٫۷ خواهد بود.