انواع مرغک دستگاه تراش شامل مدل های مختلف مرغک گردان ، مرغک ثابت ، مرغک شاخدار،مرغک تعویضی ،مرغک گردان لوله (مرغک کله گاوی ) که توسط شرکت ازکایالی (OZKAYALI) تولید شده و در نمایشگاه فروشگاه صنعت آرا موجود می باشد.

مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک گردان مدل ۲۰۰۵ ، DIN 228 ، OZKAYALI
توضیحاتوزنkgCRL3L2L1d3d2D1MKکد سفارش
مرغک گردان دستگاه تراش مورس ۲۱٫۷۰٫۰۰۵۹۲۵۰۳۲۱۷٫۷۸۲۴٫۵۵۰۲N01
مرغک گردان دستگاه تراش مورس ۳۱٫۹۰٫۰۰۵۹۴۵۰۳۳۲۳٫۳۲۵۲۴٫۵۵۳۳N02
مرغک گردان دستگاه تراش مورس ۴۳۰٫۰۰۵۱۱۴۵۶۵۰۳۱٫۲۶۷۴۰۶۸۴N03
مرغک گردان دستگاه تراش مورس ۵۴٫۹۰٫۰۰۵۱۳۸۶۹۵۸۴۴٫۳۹۹۴۴۷۸۵N04
مرغک گردان دستگاه تراش مورس ۶۱۰۰٫۰۱۱۹۱۹۶۸۰۶۳٫۳۴۸۵۳٫۵۹۸۶N05
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک گردان CNC مدل ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ , DIN 228
۲۰۰۱۲۰۰۰مدل
C80C70C60C50C40C30کد سفارش
مرغک گردان CNC مورس۵مرغک گردان CNC مورس۴مرغک گردان CNC مورس۳مرغک گردان CNC مورس۵مرغک گردان CNC مورس۴مرغک گردان CNC مورس ۳MKمورس
۷۸۶۸۵۸۷۸۶۸۵۸D1
۴۳٫۵۳۴٫۵۲۴٫۵۴۳٫۵۳۴٫۵۲۴٫۵d2
۱۴۱۴۹۱۴۱۴۹d3
۲۵۲۵۱۵۶۸۵۷۴۳L1
۴۴۳۲۲۸۶۹۵۶۵۱L2
۱۴۸۱۲۱۱۰۷۱۴۸۱۲۳۱۰۲L3
۰٫۰۱۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵۰٫۰۱۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵MAXCENTER RUNOUT
۴٫۴۵۲٫۸۲۴٫۵۲٫۸۵۲KGوزن
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک گردان مهره دار CNC مدل ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ، DIN 228
۲۰۰۷۲۰۰۶مدل
CS500CS400CS300CS800CS700CS600کد سفارش
مرغک گردان مهره دار CNC مورس ۵مرغک گردان مهره دار CNC مورس ۴مرغک گردان مهره دار CNC مورس ۳مرغک گردان مهره دار CNC مورس ۵مرغک گردان مهره دار CNC مورس ۴مرغک گردان مهره دار CNC مورس ۳MK
۷۸۶۸۵۸۷۸۶۸۵۸D
۴۳٫۵۳۴٫۵۲۴٫۵۴۳٫۵۳۴٫۵۲۴٫۵d
۱۴۱۴۹۱۴۱۴۹d1
۱۴۵۱۱۵۹۹۱۴۵۱۱۵۹۹L
۶۷٫۵۵۷۴۴٫۵۶۷٫۵۵۷۴۴٫۵L1
۵۲۳۴۴۰۵۲۳۴۴۰L2
۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵۰٫۰۰۵CR
۵۳۲٫۵۵۳۲٫۵وزن – kg
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک گردان مدل ۲۰۰۴ ، DIN 228 جهت کارهای سنگین
توضیحاتوزن (kg)CRL3L2L1d3d2D1مورس (MK)کد سفارش
مرغک گردان مورس۴۳۰٫۰۱۱۳۵۱۲۶۵۸۳۱٫۲۶۷۴۳٫۵۷۸۴AY040
مرغک گردان مورس۵۷٫۳۰٫۰۱۱۷۵۸۸۷۳۴۴٫۳۹۹۵۳٫۵۹۸۵AY050
مرغک گردان مورس۶۱۸۰٫۰۱۲۲۱۱۲۶۸۰۶۳٫۳۴۸۶۲٫۵۱۲۸۶AY060
مرغک گردان مورس۸(سفارشی)۲۸۰٫۰۱۲۱۲۱۱۵۷۸۸۰۸۰۱۷۵MT80AY080
مرغک گردان مورس۱۰(سفارشی)۴۸۰٫۰۱۲۷۴۱۵۸۹۳۱۰۰۹۰۲۰۰MT100AY0100
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک گردان CNC مدل ۸۲۰ ،۸۳۰ ،۸۴۰ ( کله کوچک )
۸۴۰۸۳۰۸۲۰مدل
C160C130C150C120C140C110کد سفارش
مرغک گردان ۵مرغک گردان ۴مرغک گردان ۵مرغک گردان ۴مرغک گردان ۵مرغک گردان ۴MKمورس
۶۰۴۳۶۰۴۳۶۰۴۳D1
۴۴٫۳۹۹۳۱٫۲۶۷۴۴٫۳۹۹۳۱٫۲۶۷۴۴٫۳۹۹۳۱٫۲۶۷d1
۳۰۲۰۳۰۲۰۳۰۲۰d2
۱۴۱۲۱۴۱۲d3
۴۰۲۷۲۵۲۵۵۰۳۰L1
۶۰۴۲۲۷۱۵۶۲۸۸L2
۱۱۸۸۸۱۳۳۹۵۱۲۳۸۸L3
۰٫۰۱۰٫۰۰۵۰٫۰۱۰٫۰۰۵۰٫۰۱۰٫۰۰۵MAXCR
۳٫۱۱٫۲۳٫۱۱٫۲۳٫۱۱٫۲kgوزن
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک گردان سر تعویضی مدل ۲۰۷ ، DIN 228
۲۰۷مدل
C105C104کد سفارش
مرغک گردان تعویضی ۵مرغک گردان تعویضی ۴MKمورس
۷۸۶۸D1
۴۴۳۴٫۵d1
۶۹۵۴L1
۹۰۷۴L2
۰٫۰۱۰٫۰۱mmCR
۳٫۸۱٫۹kgوزن
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک گردان لوله مدل ۲۰۸ ، DIN 228 ( مرغک کله گاوی )
توضیحاتوزنابعادمورسکد سفارش
kgCRLd2AD1MK
مرغک گردان لوله مورس ۳ قطر ۸۰۲٫۵۰٫۰۰۸۷۰۲۶۱۶۰۸۰۳B70
مرغک گردان لوله مورس ۴ قطر ۸۰۲٫۸۰٫۰۰۸۷۱۲۶۶۰۸۰۴B80
مرغک گردان لوله مورس ۳ قطر ۱۰۰۳٫۹۰٫۰۰۸۸۴۲۸۶۰۱۰۰۳B90
مرغک گردان لوله مورس ۴ قطر ۱۰۰۴٫۲۰٫۰۰۸۸۶۲۸۶۰۱۰۰۴B100
مرغک گردان لوله مورس ۴ قطر ۱۲۰۵٫۸۰٫۰۰۸۸۹۳۸۶۰۱۲۰۴B110
مرغک گردان لوله مورس ۵ قطر ۱۲۰۶٫۵۰٫۰۰۸۹۷۳۸۶۰۱۲۰۵B120
مرغک گردان لوله مورس ۴ قطر ۱۴۰۸۰٫۰۱۱۰۴۴۵۶۰۱۴۰۴B130
مرغک گردان لوله مورس ۵ قطر ۱۴۰۸٫۸۰٫۰۱۱۰۸۴۵۶۰۱۴۰۵B140
مرغک گردان لوله مورس ۵ قطر ۱۷۰۱۳۰٫۰۱۱۲۱۵۸۷۰۱۷۰۵B150
مرغک گردان لوله مورس ۵ قطر ۲۰۰۱۹۰٫۰۱۱۳۴۶۵۷۰۲۰۰۵B160
مرغک گردان لوله مورس ۶ قطر ۲۰۰۲۲۰٫۰۱۱۲۶۶۵۷۰۲۰۰۶B170
مرغک گردان لوله مورس ۵ قطر ۲۵۵۳۶۰٫۰۱۱۱۴۱۵۰۷۰۲۵۵۵B175
مرغک گردان لوله مورس ۶ قطر ۲۵۵۳۹۰٫۰۱۱۱۵۱۵۰۷۰۲۵۵۶B180
مرغک گردان لوله مورس ۵ قطر ۳۵۵۶۷۰٫۰۱۱۳۹٫۵۱۵۰۷۰۳۵۵۵B185
مرغک گردان لوله مورس ۶ قطر ۳۵۵۷۰۰٫۰۱۱۶۸۱۵۰۷۰۳۵۵۶B195
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک

مرغک گردان سر الماس مدل ۲۰۱۹ ، DIN 228

۲۰۱۹۲۰۱۹مدل
CE50CE40کد سفارس
مرغک گردان سر الماس ۵مرغک گردان سر الماس ۴MKمورس
۷۸۶۸D1
۴۴۳۴٫۵d2
۱۴۱۴d3
۵۷۲۵L1
۱۴۸۱۲۳L2
۰٫۰۱۰٫۰۰۵MAXCR
۴٫۴۵۲٫۸۵kgوزن
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک شاخدار مدل ۲۲۵
مشخصاتوزنابعاد قطعه کارابعادمورسکد سفارش
(KG)(min/max)AL1LdDMKOrder Code
مرغک شاخدار مورس ۴۱٫۲۱۹-۳۵۱۸۴۸۸۸۵۰۴T180
مرغک شاخدار مورس ۴۲۲۶-۵۰۲۵۶۲۸۸۵۴۴T200
مرغک شاخدار مورس ۵۳۲۶-۵۰۲۵۶۲۸۸۵۴۵T210
مرغک شاخدار مورس ۴۲٫۵۳۳-۸۰۳۲۶۵۱۰۱۰۶۴۴T220
مرغک شاخدار مورس ۵۳٫۵۳۳-۸۰۳۲۶۵۱۰۱۰۶۴۵T230
مرغک شاخدار مورس ۴۱۳۷۰-۱۴۰۶۵۱۵۵۱۲۲۵۱۲۵۴T240
مرغک گردان - placeholder - انواع مرغک
مرغک مهره دار مدل ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵
۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳MODELمدل
مرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارمرغک ثابت مهره دارMKمورس
۵۴۳۵۴۳۵۴۳
SP 160SP 145SP 144SP 155SP 141SP 140SP 150SP 137SP 136Order Codeکد سفارش
۴۵۳۱٫۶۲۴٫۱۴۵۳۱٫۶۲۴٫۱۴۵۳۱٫۶۲۴٫۱D
۱۶۱۴۸۱۶۱۴۸d
۲۵۲۵۱۷L1
۱۰۶۸۶۶۸۹۵۷۱۵۶۹۵۷۱۵۶L2
۲۳۶۱۹۰۱۵۰۲۲۵۱۷۵۱۴۹۲۱۷۱۷۵۱۴۹L
M48*1.5M36*1.5M27*1.5M48*1.5M36*1.5M27*1.5M48*1.5M36*1.5M27*1.5G
۲٫۶۵۱٫۲۰٫۹۲٫۶۱۰۲۰٫۹۲٫۳۱٫۲۰٫۹kgوزن

انواع مرغک دستگاه تراش 

شرکت اوزکایالی OZKAYALI MAKINA در سال ۱۹۹۴ میلادی تاسیس شده و در زمینه تولید ابزارآلات صنعتی شروع به کار کرد.کیفیت و استاندارد را اساس کار خود قرار داده و همراه تکنولوژی روز به روز به تولیدات خود اضافه می کند.

این شرکت تا به امروز با تولید اقلام با کیفیت و مقرون به صرفه رضایت مشتری را اولویت اهداف خود قرار داده است.

لیست تولیدات شرکت اوزکایالی OZKAYALI MAKINA به شرح زیر می باشد:

 • سه نطام دستگاه تراش هیدرولیک،چهار نظام دستگاه تراش هیدرولیک،دو نظام دستگاه تراش هیدرولیک ( پشت باز )
 • انواع پارچه نظام نرم و سخت میلیمتر و اینچ ( فک نرم و فک سخت )
 • انواع مهره تی سه نظام (T-Nut) – تک سوراخ و دو سوراخ
 • فک سخت ناخنی
 • گیره مکانیکی دقیق ( گیره سنگ خورده )
 • سیلندر رومیزی پنوماتیک
 • ابزار تراش کاری فک نرم
 • دور بالا،مرغک دستاه تراش کمر کلفت و نیز کمر نازک و….
 • مرغک ثابت معمولی ،مرغک ثابت سر الماس،مرغک ثابت مهره دار
 • انواع تبدیل های قلم هلدری،تبدیل مورس به استوانه،تبدیل دنباله سه نظام به استوانه،کلاهک مته،دنباله سه نظام،تبدیل به مورس،تبدیل مورس بلند و….
 • انواع مرغک دستگاه تراش،مرغک گردان cnc،مرغک گردان مهره دار،مرغک گردان لوله (کله گاوی)،مرغک گردان شاخدار،مرغک گردان سر الماس،مرغک گردان تعویضی،مرغک جهت کارهای سنگین،مرغک گردان

تمامی محصولات فوق شرکت OZKAYALI MAKINA در فروشگاه صنعت آرا قابل تهیه می باشد.

جهت دانلود کاتالوگ OZKAYALI HYDROLIC CHUCKS کلیک کنید

جهت مشاهده سایت شرکت OZKAYALI MAKINA کلیک کنید