انواع مرغک دستگاه تراش شامل مرغک گردان،مرغک ثابت،مرغک شاخدار،مرغک تعویضی،مرغک گردان لوله ( مرغک کله گاوی ) و … در لیست تولیدات شرکت اوزکایالی OZKAYALI می باشد.