راهنمای انتخاب اینسرت

تعریف کلی اینسرت تراشکاری یا اینسرت فرزکاری برای تمامی شرکت ها یکسان بوده ،فقط تعریف شکل و گرید خاص هر شرکت می باشد

که ما برای نمونه تعریف الماس شرکت سندویک را در جدول پایین معرفی کردیم :

تعریف اینسرت
131287654321
1125MF080615GMND