انواع مرغک گردان،مرغک ثابت،مرغک سر الماس،مرغک لوله،مرغک شاخدار OZKAYALI

انواع مرغک ها و کاربرد آن ها

انواع مرغک شامل مرغک گردان،مرغک cnc،مرغک ثابت،مرغک شاخدار،مرغک لوله (مرغک کله گاویمرغک سر الماس و … می باشد که در زیر به موارد استفاده آن ها می پردازیم:

اگر حین تراشکاری طول زیادی از قطعه كار بیرون از سه نظام قرار گیرد، طوری‌ که ســطح درگیری فک های ســه نظام دستگاه تراش و قطعه كار خیلی کم باشد و یا فاصله ســر آزاد قطعه كار از ســه نظام زیاد شود، این قطعه به عنوان قطعه بلند شناخته میشود. اگر این قطعه با شرایط ذکر شده فقط در سه نظام بسته شود، سر آزاد قطعه در هنگام تراشکاری ایجاد لرزش کرده و همين لرزش باعث ايجاد صدا، خشــن شدن سطح قطعه كار، شکســتن هلدر ، کج شدن قطعه كار (قالب کردن) و يا حتی بیرون آمدن قطعه كار از داخل ســه نظام مي شود. برای رفع این مشکل سر آزاد قطعات بلند را با استفاده از مرغک مهار می‌کنند.

روشهای بستن قطعات بلند

برای بستن قطعات بلند دو شیوه وجود دارد:

1- بستن قطعات بلند بین مرغک دستگاه تراش و سه نظام

برای بستن قطعه كار بین مرغک دستگاه تراش و سه نظام باید ابتدا در پیشانی قطعه‌ کار جایی برای قرار گرفتن مرغک ایجاد شــود. بــرای این منظور باید قطعه كار را
به صورت کوتاه در سه نظام بست ( طول کمی از قطعه كار از سه نظام بیرون باشد )
و پس از انجام پيشاني تراشي، مرکز قطعه كار را مته مرغك زد.
مته مرغك اســتفاده شــده برای این منظور باید از نظر اندازه، متناسب با قطر قطعه كار، و از نظر زاویه خزینه با زاویه مرغک همخواني داشــته باشــد و نیز مقدار پيشــروي آن در داخل قطعه كار مناســب باشــد. در اثر عدم دقــت در زدن مته مرغک و یا انتخاب نادرســت آن ممکن است که اشــکالاتی در جای مرغک به وجود آید.

پس از ایجاد محل نشســتن مرغک در داخل قطعه كار، میتوان قطعه كار را بین مرغک و ســه نظام بست. برای این کار ابتدا قطعه كار را درون سه نظام قرار داده و به شكلي‌ که طول موردنظر از سه نظام بیرون باشد، کمی آنرا سفت کنید.
بعد دستگاه مرغک را تا نزدیک قطعه‌کار بلغزانید اهرم قفل‌کن دســتگاه مرغک را قفل کنیــد و فلكه مرغك را بچرخانید تا
مرغــک در داخل قطعــه كار قرار گیرد. پس از محکم شــدن مرغک در داخل قطعه كار، اهرم قفل‌کن اســتوانه مرغک را نیز قفل کنید و در پايان ســه نظام را کاملا سفت کنید.

2-بستن قطعات بلند بین دو مرغک

روش دوم، بســتن قطعات بین دو مرغک اســت. برای بستن قطعه كار بین دو مرغک ابتدا باید روي دو پیشــانی قطعه كار مته مرغك زده شود. این کار با روشی که بالا بيان شد، صورت گيرد. برای ادامه کار به دو وسیله کمکی نياز است که ابتدا کاربرد آنها شرح داده میشود.

الف) صفحه مرغك
صفحه مرغك یکی از تجهیزات کمکی دســتگاه تراش است که به جای سه نظام روی دستگاه بســته میشود. در پیشــانی صفحه مرغك میلهای خارج از مرکز نصب شده اســت که زبانه گیره قلبی با آن درگیر میشــود.
مرکز صفحه مرغك نیز دارای ســوراخی اســت که میتوان از طریق آن مرغک را در گلویــی محور اصلی نصب کرد

گاهی به جای میله در پیشــانی صفحه مرغك شیاری تعبیه میشود که زبانه گیره قلبی درون آن قرار میگیرد.
صفحه مرغك ممکن است به شکل قابدار نیز ساخته شود که در هنگام استفاده از آن خطر کمتری متوجه تراشکار است.

ب) گیره قلبی
وسیله ای است که برای انتقال دوران از صفحه مرغک به قطعه كار استفاده می شود. گیره قلبی دارای پیچی است که توسط آن به قطعه كار محکم می شود. این وسیله در انتهای ســمت چپ قطعه بسته میشــود و زبانه آن با میله صفحه مرغك یا شکاف پیشانی صفحه مرغك درگیر میشود.گیره قلبی در شکل های گوناگوني ساخته می شود، اما کاربرد همه آنها یکسان است.
پس از معرفی صفحه مرغك و گیره قلبی به تشریح چگونگي بستن قطعه بین دو مرغک می پردازیم :
1 .سه نظام را از دستگاه باز کنید.
2 .مرغــک ثابــت را داخل محور اصلی نصب کنید. بــرای این کار از کلاهک مناسب استفاده کنید.

3 .صفحه مرغک را در جای سه نظام نصب کنید. این کار همانند نصب سه نظام انجام ميگيرد.
4 .دستگاه مرغک را به سمت صفحه مرغك بلغزانید و در فاصله مناسبی که بتوان قطعه‌کار را بین دو مرغک قرار دارد، ثابت کنید.
5 .گیره قلبی را در انتهاي ســمت چپ قطعه ببندید و جای مرغک های آن را با گریس پر کنید.
6 .با دســت چــپ قطعهكار را بین دو مرغک نگه داريد و با دســت راســت فلكه مرغك را بچرخانید تا قطعه كار بین دو مرغک محکم شود.

7 .پس از اطمینان يافتن از محکم شــدن قطعه كار، اهرم قفل كن استوانه مرغک را قفل كنید.

اکنون قطعه آماده تراشکاری است

انواع مرغک

برای بســتن قطعات بلند، مرغک های مختلفی ســاخته شده است که هر کدام قابلیت خاصی دارند.

مرغک ثابت :
مرغک ثابت میله مخروطی فولادی اســت که در درون اســتوانه مرغک قرار میگیرد. زاویه نوک مرغک 60 درجه می باشد.نوک آن باید رأس مخروط سر این مرغک معمولا بســیار سخت باشــد تا در هنگام کار و در اثر دوران قطعه كار، سطح آن نسوزد
و ســائیده نشود که مرغک سر الماس ثابت بهترین گزینه در شرایط سایش زیاد می باشد.
نکته : قبل از اینکه نوک مرغک ثابت داخل قطعه کار قرار بگیرد،باید نقطه تماس مرغک و قطعه کار گریس کاری گردد.

مرغک مهره دار
این مرغک مثل مرغک ثابت اســت، با این تفاوت که روی آن مهره هایی قرار دارد تا آنرا سریعتر و آسانتر از محل نصب بیرون آورد.
نيم مرغك‌
نيم مرغك هم نوعی مرغک ثابت اســت. با این تفاوت که قسمتی از سر مرغک بریده شــده است. این مرغک در مواردی که قطعه كار بسته شده بین سه نظام و مرغک، به پيشاني تراشي نیاز داشته باشد، استفاده میشود.

مرغک لوله گیر
قسمت بیرونی مرغک لوله به شکل مخروط ناقص با قطر نسبتا زیاد است. این مرغک برای نگه داشــتن لوله و قطعاتی که پیشــانی آنها خالی است، استفاده میشود.
مرغک گردان
مرغک گردان با توجه به ســاختمان خود می تواند در هنــگام کار گردش کند،در نتیجه ســايیدگی بین این مرغک و قطعه كار به حداقل میرسد. مرغکی که روی دســتگاه مرغک نصب ميشود مرغک گردان است و انواع مختلف و زاویه نوک متفاوت دارد.