ابزار تراشکاری فک نرم

ابزار تراشکاری فک نرم

این ابزار جهت تراشکاری آسان فک نرم به اندازه های مختلف تولید شده است.

ابزار تراشکاری فک نرم
اطلاعات ابعادی
D1LHBA
d کوچکDکد سفارش
13.58124258601400505ابزار برای تراشکاری فک نرم 5 اینچ
16.58125272801680605ابزار برای تراشکاری فک نرم 6 اینچ
18.581372941152180805ابزار برای تراشکاری فک نرم 8 اینچ
18.581387.5112.51502551005ابزار برای تراشکاری فک نرم 10 اینچ
21.5815107137185316
1205ابزار برای تراشکاری فک نرم 12 اینچ
3115201381662303801505ابزار برای تراشکاری فک نرم 15 اینچ